Algemene voorwaarden als gehanteerd door Beukenholdt zeilmakerij, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nummer 28088133.

1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Opdrachtnemer: Beukenholdt Zeilmakerij, zijnde degene die deze voorwaarden hanteert.
1.2 Opdrachtgever: koper, opdrachtgever en in het algemeen de wederpartij van de opdrachtnemer.
1.3 Werk: het totaal van de tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer overeengekomen werkzaamheden en daarbij door de opdrachtnemer geleverde materialen.

2. Werkingssfeer

2.1 Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle prijsaanbiedingen en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
2.2 Algemene- of standaardvoorwaarden van opdrachtgever gelden niet tenzij deze schriftelijk door opdrachtnemer zijn aanvaard.

3. Aanbiedingen

3.1 Alle prijsaanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3.2 Prijsaanbiedingen zijn gebaseerd op door opdrachtgever bij de aanvraag verstrekte gegevens, van de juistheid waarvan de opdrachtnemer mag uitgaan.
3.3 Prijsaanbiedingen, prijscouranten en overige mededelingen van opdrachtnemer binden opdrachtnemer niet.
3.4 De opgegeven prijzen zijn inclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3.5 Alle prijsaanbiedingen hebben een geldigheidsduur van dertig dagen na dagtekening.

4. Overeenkomsten

4.1 De overeenkomst hoe dan ook genaamd, komt eerst tot stand na schriftelijke bevestiging van de overeenkomst door opdrachtgever, dan wel doordat uitvoering is gegeven aan overeenkomst.
4.2 De bevestiging wordt geacht de inhoud van de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
4.3 Overeengekomen wijzigingen in – waaronder mede te verstaan ontbinding van – een reeds tussen partijen bestaande overeenkomst dient eveneens schriftelijk door opdrachtgever te worden bevestigd.
4.4 Opdrachtnemer is bevoegd een vooruitbetaling te verlangen van opdrachtgever tot dekking van te maken kosten (waaronder inkoop van materiaal), en in afwachting daarvan de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien deze vooruitbetaling uitblijft is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst door een enkele schriftelijke verklaring en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd opdrachtnemer’s recht op schadevergoeding, en zonder dat opdrachtgever enige aanspraak op schadevergoeding kan doen gelden.
4.5 Opdrachtnemer en opdrachtgever zijn beide gerechtigd om zonder nadere opgave van redenen binnen acht werkdagen na bevestiging de overeenkomst te ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan (annuleren) aan de wederpartij. Reeds door opdrachtnemer in verband met de overeenkomst in redelijkheid gemaakte kosten zullen in dat geval aan opdrachtgever in rekening (kunnen) worden gebracht. Onder in redelijkheid gemaakte kosten kunnen worden begrepen kosten van specifieke ingekochte materialen en een vergoeding voor specifieke reeds gedane arbeid.
4.6 Voor werkzaamheden waarvoor gezien hun aard en omvang in het algemeen geen bevestiging doch slechts een factuur wordt gezonden wordt deze factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

5. Onuitvoerbaarheid van de opdracht

5.1 Indien na de totstandkoming van een overeenkomst deze door de opdrachtnemer niet kan worden nagekomen tengevolge van omstandigheden die opdrachtnemer bij het totstandkomen van de overeenkomst niet bekend waren heeft opdrachtnemer het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.
5.2 Indien tengevolge van een toestand van overmacht nakoming van de leveringsverplichting van opdrachtnemer redelijkerwijs niet van opdrachtnemer kan worden verlangd, is deze gerechtigd de levering op te schorten. Mochten deze omstandigheden langer dan twee maanden duren, dan zullen beide partijen gerechtigd zijn om de overeenkomst met betrekking tot de door overmacht getroffen zaken door een enkele schriftelijke verklaring voor de toekomst te ontbinden. Onder overmacht zal onder meer steeds zijn inbegrepen:
5.3 bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan;
5.4 vertraagde of te late levering door de leveranciers van opdrachtnemer of een van dezen;
5.5 vervoersmoeilijkheden of vervoersbelemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer naar het bedrijf van opdrachtnemer of van opdrachtnemer’s bedrijf naar opdrachtgever wordt bemoeilijkt of belemmerd.
5.6 Als opdrachtnemer zijn verplichtingen gedeeltelijk is nagekomen heeft hij recht op een evenredig gedeelte van de overeengekomen prijs op basis van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

6. Verplichtingen van de opdrachtnemer

6.1 De opdrachtnemer zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden, tenzij anders overeengekomen.
6.2 De opdrachtnemer is verplicht de opdrachtgever te wijzen op:
· onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies  en werkwijzen;
· kenbare gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
· gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld;
· onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, waaronder het werken op een ondeugdelijke ondergrond.
6.3 De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door terzake deskundige personen.

7. Verplichtingen van de opdrachtgever

7.1 De opdrachtgever stelt de opdrachtnemer in de gelegenheid het werk te verrichten, en draagt zorg voor een veilige en goed toegankelijke werkomgeving.
7.2 De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van de opdrachtnemer behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat dient de opdrachtgever  de opdrachtnemer daarvan tijdig in kennis te stellen.
7.3 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden, als bedoeld in dit artikel, dient de opdrachtgever de daarmee verband  houdende schade en kosten aan de opdrachtnemer te vergoeden indien deze omstandigheden hem kunnen worden toegerekend.

8. Aansprakelijkheid

8.1 De opdrachtnemer is aansprakelijk voor de schade, tenzij deze hem niet is toe te rekenen.
8.2 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen.
8.3 De door opdrachtnemer te betalen schadevergoeding zal gematigd worden indien de door opdrachtgever te betalen prijs gering is in vergelijking tot de door opdrachtgever geleden schade.
8.4 De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voorzover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de opdrachtnemer zelf dan wel van andere door hem bij de uitvoering van het werk ingeschakelde hulppersonen.
8.5 De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
· onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
· onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
· gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
· gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

9. Levertijd

· Levertijden worden slechts bij benadering vastgesteld, tenzij in de bevestiging uitdrukkelijk een vaste datum is opgenomen.
· De levertijd  is vastgesteld in de verwachting dat opdrachtnemer kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding dan wel bevestiging was voorzien en de benodigde gegevens/materialen hem tijdig zullen worden aangeleverd. Overschrijding van de levertijd kan in principe slechts aanleiding geven tot schadevergoeding indien zulks schriftelijk is overeengekomen. Opdrachtnemer is in alle overige gevallen slechts aansprakelijk tot voldoening van schade wegens niet tijdige levering indien opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij opdrachtgever aan opdrachtnemer een redelijke termijn moet gunnen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Als een redelijke termijn in de zin van deze bepaling, wordt in ieder geval beschouwd een termijn van drie weken na de overeengekomen levertijd.

10. Oplevering en reclames

10.1 Het werk is opgeleverd wanneer de opdrachtnemer aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard.
10.2 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
· hetzij wanneer uiterlijk acht werkdagen zijn verstreken, nadat de opdrachtgever van de opdrachtnemer bij aangetekende brief  de mededeling heeft ontvangen dat het werk voltooid is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden;
· hetzij wanneer de opdrachtgever het object waaraan het werk is verricht weer in gebruik neemt, met dien verstande, dat door in gebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij het aan in gebruikneming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is.
10.3 Opdrachtgever dient het werk dadelijk na de levering te controleren op eventuele afwijkingen en/of gebreken van het overeengekomene.
10.4 Eventuele reclames moeten schriftelijk bij de opdrachtnemer worden ingediend binnen acht werkdagen na leveringsdatum.
10.5 Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval uiterlijk één jaar na tijdige reclamemelding aanhangig te zijn gemaakt.
10.6 Indien de reclame van opdrachtgever met inachtneming van het hierboven bepaalde gegrond is heeft opdrachtgever de keuze tussen herlevering of gehele c.q. gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. De opdrachtgever dient de gebrekkige zaken ter beschikking van de opdrachtnemer te houden.

11. Garantie

11.1 De eventuele garantie van opdrachtnemer geldt niet indien:
· en zolang de opdrachtgever jegens opdrachtnemer in verzuim is;
· de zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, danwel onzorgvuldig of ondeskundig zijn behandeld;
· de zaken langer dan normaal zijn opgeslagen en het aannemelijk is dat daardoor kwaliteitsverlies is opgetreden;
· de opdrachtnemer niet binnen acht werkdagen na ontdekking van een gebrek in de gelegenheid is gesteld dit te onderzoeken;
· zes maanden na de levering zijn verstreken.
11.2 Indien deze overeenkomst zaken betreft die opdrachtnemer van derden betrekt of betrokken heeft, is opdrachtnemer’s verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid beperkt tot datgene waarvoor opdrachtnemer’s leverancier jegens opdrachtnemer verantwoordelijk en/of aansprakelijk is.

12. Betaling

12.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden direct bij aflevering contant of per pinbetaling. Storting of overmaking op een door opdrachtnemer aangegeven bankrekeningnummer kan alleen indien er sprake is van een vooruitbetaling of binnen een door opdrachtnemer gestelde betalingstermijn van ten hoogste veertien dagen na factuurdatum.
12.2 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd alvorens te leveren/presteren of met de levering/prestatie door te gaan een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van opdrachtgevers te verlangen. Weigering van opdrachtgever de geëiste zekerheid te stellen geeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van opdrachtnemer tot vergoeding van onkosten en winstderving.
12.3 Tevens is de opdrachtnemer gerechtigd om, indien opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, de werkzaamheden op te schorten, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen.
12.4 Wanneer de betaling van een toegezonden factuur niet of niet geheel heeft plaatsgevonden binnen veertien dagen na de factuurdatum, is de opdrachtnemer gerechtigd aan opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen van één procent per maand – of, indien die hoger is: de wettelijke rente – over het openstaande bedrag, gerekend vanaf de factuurdatum, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt gerekend.
12.5 Opdrachtnemer is voorts gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente als bedoeld bij lid 12.4 van opdrachtgever te vorderen alle buitengerechtelijke kosten die door de niet (tijdige) betaling zijn veroorzaakt. Deze buitengerechtelijke kosten zijn in ieder geval door opdrachtgever verschuldigd indien opdrachtnemer zich voor de invordering van het verschuldigde bedrag van deskundige hulp heeft voorzien en zullen worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals dat door de Nederlandse Orde van Advocaten wordt geadviseerd.
12.6 De opdrachtnemer blijft eigenaar van (geleverde) zaken en/of nog niet verwerkte materialen, totdat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

13. Eigendom van tekeningen, ontwerpen en mallen e.d.

13.1 Alle door of vanwege de opdrachtnemer verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, begrotingen en calculaties e.d. waarvan de opdrachtnemer zich het eigendom wenst voor te behouden, blijven zijn eigendom.
13.2 Mallen welke gemaakt zijn door opdrachtnemer en welke dienen als model en/of patroon voor het te fabriceren werk ten behoeve van een opdrachtgever blijven te allen tijde eigendom van opdrachtnemer.

14. Toepasselijk recht

14.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van opdrachtnemer is gelegen tenzij de wet bij regels van dwingend recht een andere rechter bevoegd heeft verklaard.

15. Osculati

Aanvullende bepalingen voor leveringen via Osculati

15.1 Beukenholdt zeilmakerij biedt geen technische ondersteuning voor onder andere productkeuze, installatie, montage en herstel/reparatie van technische producten.
15.2 Onder technische producten wordt onder andere verstaan producten op het gebied van motoren en motoruitrustingen -en accescoires- alsmede electrische installaties en aanverwante producten.
15.3 De levertijd van de producten bedraagt gemiddeld tussen de 7 en de 14 dagen. Levertijd is afhankelijk van beschikbaarheid van de producten en moment van levering door Osculati. Beukenholdt zeilmakerij kan niet gehouden worden aan gemaakte afspraken met betrekking tot de levertijd. Opgave van levertijd is slechts een indicatie.
15.4 Betaling dient bij vooruitbetaling te geschieden, en kan slechts -gedeeltelijk- worden gestorneerd bij in gebreke blijven van de levering, bij schade of onvolledige levering of indien levering niet mogelijk is binnen 21 dagen na bestelling. Betaling van een bestelling geldt als definitieve bevestiging.
15.5 Annulering van een bestelling is na ontvangst van een betaling niet meer mogelijk. Direct na ontvangst van een betaling wordt de bestelling geplaatst bij Osculati.
15.6 Bedenk goed wat u bestelt, retourneren van Osculati producten is niet kosteloos! Hiervoor wordt door Beukenholdt zeilmakerij € 10,= plus 15% van de productprijs in rekening gebracht als administratiekosten.
15.7 Beukenholdt zeilmakerij hanteert geen vaste prijslijst voor producten van Osculati. Voor actuele prijzen dient u kontakt op te nemen, of een prijsopgave te vragen per mail.

16. Webshop

16.1 Getoonde afbeeldingen in de webshop geven slechts een indicatief beeld van het bijbehorende product. Werkelijke vorm, kleur, materiaal en afmetingen van producten kunnen afwijken. Materiaal, kleur en afmetingen zijn vermeld in de product omschrijving.

16.2 Bestelling wordt uitgevoerd en geleverd na ontvangst van volledige betaling van het bestelbedrag.

16.3 Bij een normale zending bedragen de verzendkosten € 6,75 tot een bestelbedrag van € 60,= inclusief b.t.w. Bij een bestelling vanaf € 60,= worden er geen verzendkosten in rekening gebracht. Uitzondering zijn lengtes zoals bijvoorbeeld buizen, profielen en bimini-tops. Hiervoor bedragen de verzendkosten € 12,50 voor producten tot € 200,=.

16.4 Levering vindt doorgaans plaats binnen 2 tot 3 werkdagen na besteldatum. Indien een product niet binnen deze termijn kan worden geleverd zal klant hiervan binnen 2 werkdagen per e-mail op de hoogte worden gesteld. Beukenholdt zeilmakerij houdt zich het recht voor een bestelling te annuleren wanneer producten niet leverbaar zijn. Reeds gedane betalingen voor betreffende producten worden terug betaald aan klant.