Voorwaarden

Algemene voorwaarden als gehanteerd door Beukenholdt zeilmakerij, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nummer 28088133.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1         Beukenholdt Zeilmakerij: H.C.N. Beukenholdt, beukenholdt.nl en bimini-top.nl, zijnde degene die deze voorwaarden hanteert.

1.2         Klant: koper, opdrachtgever en in het algemeen de wederpartij van Beukenholdt zeilmakerij.

1.3         Partijen zijn Beukenholdt zeilmakerij en klant samen.

1.4         Werk: het totaal van de tussen Beukenholdt zeilmakerij en klant overeengekomen werkzaamheden en daarbij door Beukenholdt zeilmakerij geleverde materialen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1         Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle prijsaanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens Beukenholdt zeilmakerij.

2.2         Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.

Artikel 3 – Aanbiedingen

3.1         Alle prijsaanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3.2         Prijsaanbiedingen zijn gebaseerd op door klant bij de aanvraag verstrekte gegevens, van de juistheid waarvan Beukenholdt zeilmakerij mag uitgaan.

3.3         Prijsaanbiedingen, prijscouranten en overige mededelingen van Beukenholdt zeilmakerij binden Beukenholdt zeilmakerij niet.

3.4         De op prijsaanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.

3.5         Alle prijsaanbiedingen hebben een geldigheidsduur van dertig dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod een andere termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen de gestelde geldigheidsduur of gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.

Artikel 4 – Herroepingsrecht (webwinkel)

4.1         De klant krijgt het recht om na ontvangst van een bestelling binnen 14 dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de klant is ontvangen. 

4.2         Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten volgens zijn specificaties op maat zijn gemaakt of slechts kort houdbaar zijn.

4.3         De klant kan een herroepingsformulier van Beukenholdt zeilmakerij gebruiken. Beukenholdt zeilmakerij is gehouden dit terstond na de vraag van de klant aan klant ter beschikking te stellen.  

4.4         Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verzendverpakking aan Beukenholdt zeilmakerij retourneren, conform de door de Beukenholdt zeilmakerij verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

Artikel 5 – Overeenkomsten

5.1         De overeenkomst hoe dan ook genaamd, komt eerst tot stand na schriftelijke bevestiging van de overeenkomst door klant, dan wel doordat uitvoering is gegeven aan overeenkomst.

5.2         De bevestiging wordt geacht de inhoud van de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

5.3         Het onder 5.1 en 5.2 gestelde geldt eveneens met betrekking tot overeengekomen wijzigingen in – waaronder mede te verstaan ontbinding van – een reeds tussen partijen bestaande overeenkomst.

5.4         Beukenholdt zeilmakerij is bevoegd een vooruitbetaling te verlangen van klant tot dekking van te maken kosten (waaronder inkoop van materiaal), en in afwachting daarvan de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien deze vooruitbetaling uitblijft is Beukenholdt zeilmakerij gerechtigd de overeenkomst door een enkele schriftelijke verklaring en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Beukenholdt zeilmakerij op schadevergoeding, en zonder dat klant enige aanspraak op schadevergoeding kan doen gelden.

5.5         Beukenholdt zeilmakerij en klant zijn beide gerechtigd om zonder nadere opgave van redenen binnen acht werkdagen na bevestiging de overeenkomst te ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan (annuleren) aan de wederpartij. Reeds door Beukenholdt zeilmakerij in verband met de overeenkomst in redelijkheid gemaakte kosten zullen in dat geval aan klant in rekening (kunnen) worden gebracht. Onder in redelijkheid gemaakte kosten kunnen worden begrepen kosten van specifieke ingekochte materialen en een vergoeding voor specifieke reeds gedane arbeid.

5.6         Voor werkzaamheden waarvoor gezien hun aard en omvang in het algemeen geen bevestiging doch slechts een factuur wordt gezonden wordt deze factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

Artikel 6 – Wijziging van de overeenkomst

6.1         Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

6.2         Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Beukenholdt zeilmakerij stelt klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte

6.3         Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht Beukenholdt zeilmakerij klant hierover vooraf schriftelijk in.

6.4         Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft Beukenholdt zeilmakerij daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.

6.5         In afwijking van het bepaalde in het vierde lid van dit artikel kan Beukenholdt zeilmakerij geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

Artikel 7 – Onuitvoerbaarheid van de opdracht en overmacht

7.1         Indien na de totstandkoming van een overeenkomst deze door Beukenholdt zeilmakerij niet kan worden nagekomen tengevolge van omstandigheden die Beukenholdt zeilmakerij bij het totstandkomen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Beukenholdt zeilmakerij het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.

7.2         Indien ten gevolge van een toestand van overmacht nakoming van de leveringsverplichting van Beukenholdt zeilmakerij redelijkerwijs niet van Beukenholdt zeilmakerij kan worden verlangd, is deze gerechtigd de levering op te schorten. Mochten deze omstandigheden langer dan drie maanden duren, dan zullen beide partijen gerechtigd zijn om de overeenkomst met betrekking tot de door overmacht getroffen zaken door een enkele schriftelijke verklaring voor de toekomst te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.

7.3         Onder overmacht zal onder meer steeds zijn inbegrepen:

 1. bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan, zoals ziekte, energiestoring of werkstaking;
 2. vertraagde of te late levering door de toeleveringsbedrijven van Beukenholdt zeilmakerij of een van dezen;
 3. vervoersmoeilijkheden of vervoersbelemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer naar het bedrijf van Beukenholdt zeilmakerij of van Beukenholdt zeilmakerij naar opdrachtgever wordt bemoeilijkt of belemmerd.
 4. Oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, sabotage, terrorisme, overstroming, aardbeving, brand of bedrijfsbezetting etcetera.

7.4         Als Beukenholdt zeilmakerij zijn verplichtingen gedeeltelijk is nagekomen heeft hij recht op een evenredig gedeelte van de overeengekomen prijs op basis van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

7.5         Kan Beukenholdt zeilmakerij niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door klant geleden schade.

Artikel 8 – Verplichtingen van Beukenholdt zeilmakerij

8.1         Beukenholdt zeilmakerij zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden, tenzij anders overeengekomen.

8.2         Beukenholdt zeilmakerij is verplicht de klant te wijzen op:

 1. onjuistheden in de door de klant verlangde constructies  en werkwijzen;
 2. kenbare gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
 3. gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de klant ter beschikking zijn gesteld;
 4. onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, waaronder het werken op een ondeugdelijke ondergrond.

8.3         Beukenholdt zeilmakerij draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door terzake deskundige personen.

Artikel 9 – Verplichtingen van de klant

9.1         De klant stelt Beukenholdt zeilmakerij in de gelegenheid het werk te verrichten, en draagt zorg voor een veilige en goed toegankelijke werkomgeving.

9.2         De klant dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van Beukenholdt zeilmakerij behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat dient de klant Beukenholdt zeilmakerij daarvan tijdig in kennis te stellen.

9.3         Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden, als bedoeld in lid 9.2, dient de klant de daarmee verband  houdende schade en kosten aan Beukenholdt zeilmakerij te vergoeden indien deze omstandigheden hem kunnen worden toegerekend.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1       Beukenholdt zeilmakerij is aansprakelijk voor de schade voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, tenzij deze hem niet is toe te rekenen.

10.2       Beukenholdt zeilmakerij is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen.

10.3       De door Beukenholdt zeilmakerij te betalen schadevergoeding zal gematigd worden indien de door klant te betalen prijs gering is in vergelijking tot de door klant geleden schade, en is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.

10.4       Beukenholdt zeilmakerij vrijwaart de klant tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voorzover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Beukenholdt zeilmakerij zelf dan wel van andere door hem bij de uitvoering van het werk ingeschakelde hulppersonen.

10.5       De klant draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

 1. onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
 2. onjuistheden in de door de klant verlangde constructies en werkwijzen;
 3. gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
 4. gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de klant ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 11 – Levering

11.1       Levertijden zijn indicatief en worden slechts bij benadering vastgesteld, tenzij in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk een vaste datum is opgenomen.

11.2       De levertijd  is vastgesteld in de verwachting dat Beukenholdt zeilmakerij kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding dan wel bevestiging was voorzien en de benodigde gegevens/materialen hem tijdig zullen worden aangeleverd. Overschrijding van de levertijd kan in principe slechts aanleiding geven tot schadevergoeding indien zulks schriftelijk is overeengekomen. Beukenholdt zeilmakerij is in alle overige gevallen slechts aansprakelijk tot voldoening van schade wegens niet tijdige levering indien klant hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij klant aan Beukenholdt zeilmakerij een redelijke termijn moet gunnen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Als een redelijke termijn in de zin van deze bepaling, wordt in ieder geval beschouwd een termijn van 30 dagen na de overeengekomen levertijd.

11.3       Levering geschiedt “af fabriek/winkel/magazijn”. Dit houdt in dat alle kosten voor klant zijn.

11.4       Klant is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Beukenholdt zeilmakerij deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

11.5       Indien klant afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Beukenholdt zeilmakerij gerechtigd de zaken voor rekening en risico van klant op te slaan.

11.6       Indien de zaken worden bezorgd, is Beukenholdt zeilmakerij gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.

11.7       Indien Beukenholdt zeilmakerij gegevens van klant nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat klant deze gegevens aan Beukenholdt zeilmakerij ter beschikking heeft gesteld.

11.8       Voor zaken die zijn aangeboden voor herstel, aanpassing of reparatie geldt na gereed melding aan klant een bewaartijd van ten hoogste 15 dagen. Bij overschrijding van de bewaartijd is Beukenholdt zeilmakerij gerechtigd een bewaarloon aan klant te berekenen. Beukenholdt zeilmakerij is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan of vermissing van betreffende zaken na overschrijding van de bewaartijd.

Artikel 12 – Oplevering en reclames

12.1       Het werk is opgeleverd wanneer Beukenholdt zeilmakerij aan de klant heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard.

12.2       Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:

 1. hetzij wanneer uiterlijk acht werkdagen zijn verstreken, nadat de klant van Beukenholdt zeilmakerij bij aangetekende brief  de mededeling heeft ontvangen dat het werk voltooid is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden;
 2. hetzij wanneer de klant het object waaraan het werk is verricht weer in gebruik neemt, met dien verstande, dat door in gebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij het aan in gebruikneming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is.

12.3       Zodra het gekochte door de klant in ontvangst is genomen, gaat het risico over van Beukenholdt zeilmakerij naar de klant.

12.4       De klant dient het werk en/of de gekochte zaken dadelijk na de levering te controleren op eventuele afwijkingen en/of gebreken van hetgeen partijen zijn overeengekomen, waarbij kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.

12.5       Eventuele reclames met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde zaken moeten schriftelijk bij Beukenholdt zeilmakerij worden ingediend binnen tien werkdagen na leveringsdatum.

12.6       Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval uiterlijk één jaar na tijdige reclamemelding aanhangig te zijn gemaakt.

12.7       Indien de reclame van klant met inachtneming van het hierboven bepaalde gegrond is heeft klant de keuze tussen herstellen óf opnieuw leveren óf gehele c.q. gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, waarbij klant een creditnota ontvangt voor dat deel van de koopprijs. De klant dient de gebrekkige zaken ter beschikking van Beukenholdt zeilmakerij te houden.

12.8       Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan wel onderdelen behorende bij dezelfde overeenkomst.

12.9       Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking kunnen niet aan Beukenholdt zeilmakerij worden tegengeworpen.

12.10     Na het verwerken van de goederen bij klant worden geen reclames meer geaccepteerd.

Artikel 13 – Garantie

13.1       Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het hierna volgende: Beukenholdt zeilmakerij garandeert dat het werk/verkochte aan de overeenkomst beantwoord, dat het zonder gebreken zal functioneren en dat het geschikt is voor het gebruik dat klant voornemens is ervan te maken.

13.2       De eventuele garantie van Beukenholdt zeilmakerij geldt niet indien:

 1. en zolang de klant jegens Beukenholdt zeilmakerij in verzuim is;
 2. de zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, dan wel onzorgvuldig of ondeskundig zijn behandeld of oneigenlijk zijn gebruikt;
 3. er aan de zaken (zonder toestemming) door klant of derden wijzigingen zijn aangebracht, dan wel geprobeerd hebben aan te brengen, of indien klant of derden de zaken hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor deze niet bestemd zijn.
 4. de zaken langer dan normaal zijn opgeslagen en het aannemelijk is dat daardoor kwaliteitsverlies is opgetreden;
 5. Beukenholdt zeilmakerij niet binnen acht werkdagen na ontdekking van een gebrek in de gelegenheid is gesteld dit te onderzoeken;
 6. twaalf maanden na de levering zijn verstreken.

13.3       Indien deze overeenkomst zaken betreft die Beukenholdt zeilmakerij van derden betrekt of betrokken heeft, is de verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid van Beukenholdt zeilmakerij beperkt tot datgene waarvoor de leverancier van Beukenholdt zeilmakerij jegens Beukenholdt zeilmakerij verantwoordelijk en/of aansprakelijk is.

Artikel 14 – Betaling

14.1       Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden direct bij aflevering contant of per pinbetaling of bij online aankopen meteen in de winkel (webwinkel) via de geboden betaalmogelijkheden. Storting of overmaking op een door Beukenholdt zeilmakerij aangegeven bankrekeningnummer kan alleen indien er sprake is van een vooruitbetaling. Voor zakelijke klanten geldt een door Beukenholdt zeilmakerij gestelde betalingstermijn van ten hoogste veertien dagen na factuurdatum. Bij reserveringen wordt in sommige gevallen een aanbetaling verwacht. In dat geval krijgt de klant een bewijs van de reservering en de vooruitbetaling.

14.2       Beukenholdt zeilmakerij is te allen tijde gerechtigd alvorens te leveren/presteren of met de levering/prestatie door te gaan een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van klant te verlangen. Weigering van klant de geëiste zekerheid te stellen geeft Beukenholdt zeilmakerij het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van Beukenholdt zeilmakerij tot vergoeding van onkosten en winstderving.

14.3       Wanneer de betaling van een toegezonden factuur niet of niet geheel heeft plaatsgevonden binnen veertien dagen na de factuurdatum, is Beukenholdt zeilmakerij gerechtigd aan klant een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen van twee procent per maand – of, indien die hoger is: de wettelijke rente – over het openstaande bedrag, gerekend vanaf de factuurdatum, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt gerekend.

14.4       Beukenholdt zeilmakerij is voorts gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente als bedoeld bij lid 14.3 van klant te vorderen alle buitengerechtelijke kosten die door de niet (tijdige) betaling zijn veroorzaakt. Deze buitengerechtelijke kosten zijn in ieder geval door klant verschuldigd indien Beukenholdt zeilmakerij zich voor de invordering van het verschuldigde bedrag van deskundige hulp heeft voorzien en zullen worden berekend overeenkomstig het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten”.

14.5       Weigert klant zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door Beukenholdt zeilmakerij, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Beukenholdt zeilmakerij te betalen.

Artikel 15 – Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

15.1       Beukenholdt zeilmakerij blijft eigenaar van (geleverde) zaken en/of nog niet verwerkte materialen, totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. Tot die tijd kan Beukenholdt zeilmakerij zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

15.2       Tevens is Beukenholdt zeilmakerij gerechtigd om, indien klant in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan Beukenholdt zeilmakerij worden tegengeworpen.

15.3       Beukenholdt zeilmakerij is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

15.4       Beukenholdt zeilmakerij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan klant geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis op eerste verzoek ter inzage te geven.

15.5       Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft Beukenholdt zeilmakerij het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat klant volledig en conform afspraak heeft betaald.

15.6       In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van klant zijn de verplichtingen van klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 16 – Klachtplicht

16.1       Klant is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden of geleverde zaken direct te melden aan Beukenholdt zeilmakerij. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Beukenholdt zeilmakerij in staat is hierop adequaat te reageren.  

16.2       Is een klacht gegrond, dan is Beukenholdt zeilmakerij gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.

Artikel 17 – Monsters en modellen

17.1       Is aan klant een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden. Dit is anders als partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren zaak wel daarmee zal overeenstemmen.

17.2       Bij overeenkomsten ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden.

Artikel 18 – Eigendom van tekeningen, ontwerpen en mallen e.d.

18.1       Alle door of vanwege Beukenholdt zeilmakerij verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, begrotingen en calculaties e.d. waarvan Beukenholdt zeilmakerij zich het eigendom wenst voor te behouden, blijven zijn eigendom.

18.2       Mallen welke gemaakt zijn door Beukenholdt zeilmakerij en welke dienen als model en/of patroon voor het te fabriceren werk ten behoeve van een klant blijven te allen tijde eigendom van Beukenholdt zeilmakerij.

Artikel 19 – Overdracht van rechten

19.1       Rechten van een partij uit een overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk wetboek.

Artikel 20 – Toepasselijk recht

20.1       Op alle overeenkomsten tussen partijen is het Nederlandse recht van toepassing.

20.2       Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Beukenholdt zeilmakerij is gelegen tenzij de wet bij regels van dwingend recht een andere rechter bevoegd heeft verklaard.

20.3       De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. 20.4       Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Download hier deze voorwaarden in pdf-formaat